oysteinrandesund 2021-06-08 19:49:54

Hospitering Jevnbyrdighet Differensiering

Hospitering

Gjennom gode hospiteringsordninger vil enkeltspillere kunne nyte godt av å jevnlig strekke seg mot et nytt nivå.
Hospitering skal skje etter prinsippet” spilleren i sentrum”. Det skal ligge en fotballfaglig begrunnelse bak tilbudet om å trene/spille med et lag på et høyere nivå, eller i annen klubb.
Klubben legger føringer for hvordan hospitering skal organiseres gjennom å delegere dette ansvaret til trinnleder på de forskjellige nivåene.

Trener må være oppmerksom på intensitetsstyring, slik at totalbelastningen blir fornuftig for spilleren. Ved ekstern hospitering skal det foreligge skriftlig avtale mellom klubbene.
I barnefotballen er regelen at vi ikke hospiterer til trinn over. Unntak kan skje ved vedtak i sportslig utvalg. Leder i sportslig utvalg kontaktes i forkant for å bidra i vurdering.
I ungdomsfotballen er trinnledere ansvarlig for å organisere og regulere hospitering.

Jevnbyrdighet

Jevnbyrdighet benyttes først og fremst i barnefotball. Barn på klasselag bør i kamp og trening settes sammen for å oppnå så jevne lag som mulig. Dette for at barna skal oppleve en god balanse mestring og utfordringer i kamp og trening.

Differensiering

Med differensiering mener vi å legge til rette i forhold til spillerens ønsker, motivasjon og ferdighetsmessige ståsted. Vi kan blant annet differensiere på mengde, veiledning og utfordringer for å nevne noe. Differensiering tar utgangspunkt i fotballspillerens ønsker.