Meny

Laila Randesund 2016-10-25 12:14:48

Foreldrekontakt - fotball

Foreldrekontaktrollen er en svært viktig rolle i arbeidet med gode relasjoner og et godt miljø i lagene. Rollen er en del av lagets ledelse. Det kan veldig gjerne være flere foreldrekontakter på hvert lag. Foreldrekontakten er bindeleddet mellom foreldre/lag/klubb/fotballstyret. 

 

Velkommen som foreldrekontakt for et RIL fotball lag.

Randesund IL er Sørlandets største idrettsklubb er samlet om følgende verdier:

             Samhold - Mangfold - Utvikling - Glede

Fotballgruppa i Randesund Idrettslag har ca 90 fotballag og er en foreldredrevet breddeklubb. Det vil i praksis si at mesteparten av arbeidet utføres kostnadsfritt av foreldre.
Dette arbeidet omfatter organisering av inntektsgivende arbeid (herunder blant annet dugnader og loddsalg), trening av lag, opplæring av dommere, kiosksalg, vakter, foreldrekontakt, kjøring og mye mye mer. 

Klubben har i tillegg en adminstrasjon flere heltidsansatte samt en regnskapsfører i ca 40% stilling. De ansatte skal jobbe for alle idrettsgrenene som RIL favner om.

 

Fotballstyret finner du her: https://www.randesundil.no/Fotball/Sidemeny/Fotballstyret.html 

Leder i fotballstyret sitter også i hovedstyret til RIL og slik er det også for de andre idrettsgrenene. Dette er med på å binde sammen de forskjellige aktivitetene.

Foreldrekontakt – klubben

Det er ikke mulig å lage en fasit for hva en foreldrekontakt skal ha ansvar for. Dette varierer fra lag til lag, og fra årsklasse til årsklasse, men vi vil her nevne de vanligste oppgavene foreldrekontakten tar seg av.

Den som er foreldrekontakt i styret er din kontaktperson, og vedkommende skal gi deg fortløpende informasjon slik at du kan holde ”dine” foreldre oppdatert samt utføre jobben din til beste for laget og klubben. Det arrangeres derfor et møte for alle foreldrekontakter i begynnelsen av sesongen. Her går en gjennom de tingene RIL vet skal skje i løpet av året, vi snakker om rutiner i kiosk og vedr. cup/turneringer og loddsalg/dugnadsarbeid. Hvilke oppgaver en foreldrekontakt kan/skal ha m.m. Det er her du vil få mange innspill som er viktig å ta videre til din foreldregruppe.

Noen foreldrekontakter begynner i ”jobben” midt i året og går glipp av dette møtet. Andre får behov for informasjon underveis i året. Da er det bare å ta kontakt med foreldrekontakt i styret.

 

LAGSLISTER – OPPDATERING MEDLEMMER 

Det er viktig at RIL har oppdaterte lagslister til enhver tid. Nye spillere melder seg inn i klubben via klubbens hjemmeside. Her kan man også melde seg på det nye laget.

Medlemmene kan selv melde seg ut av klubben via innlogging på hjemmesiden. Alle spillere må være registrert som medlem før de kan trene og spille kamper for klubben.

Det er svært viktig med hensyn til forsikring at dette er oppdatert.

De trenere/ledere som fremkommer på lagets side på hjemmesiden www.randesundil.no er identisk med hvem som er registrert i klubben.

KAMPVERT

 


OBS OBS
Spillere som ikke er registrert kan og må ikke spille kamper eller trene uten at dette er avtalt med kontoret. Dette gjelder spesielt dersom spillere kommer fra en annen klubb og fremdeles ”tilhører” denne klubben. En avtale om å trene en periode med en annen klubb må gjøres på klubbnivå, dvs. gjennom daglig leder og med spillerens klubb. Hvis ikke gjelder ikke forsikringen.

Alle spillere over 13 år må også registreres i FIKS (register til Norges Fotballforbund). Dette gjøres av klubbkontoret. Dersom spillere ikke er registrert både hos oss og i FIKS så gjelder ikke forsikringen.

For spillere opp til 12 år gjelder forsikringen dersom spilleren er registrert som medlem i klubben.

Se mer informasjon om forsikring på www.fotball.no  (vilkår, egenandeler etc)

 

DUGNAD I KIOSK
Det er en aldersgruppe som har ansvaret for hver ”sesong”. Foreldrekontakten i styret sender informasjon til foreldrekontakt for laget på den aldersgruppen det gjelder. Kiosken har åpent fast hver mandag fra kl. 1630-2000 evt. også onsdagene. Dette kan endres fra år til år og dette vil da bli kommunisert ut til de aktuelle foreldrekontaktene. Foreldrekontakten til laget må fordele vaktene, 2 stk. pr. vakt og sende kopi til foreldrekontakt i styret, samt de som blir satt opp på vakt.

Kan ikke de som blir satt opp, må foreldrekontakt for laget informeres og finne erstatter.

 

DUGNADSLISTER
Viktig for all dugnad er at den fordeles rettferdig blant alle foreldre. Hold en oversikt over hvem som har gjort hva og bruk denne gjerne til å vise foreldrene hvem sin tur det er til å bidra. Vår erfaring er at så lenge alle føler at jobbene fordeles på en rettferdig måte, er folk positive.

NB: Vaffel-, pølse- og brus- og kaffesalg er med på å gi RIL en viktig inntekt - like viktig er det å gi våre gjester en anledning til å kose seg med kaffen før, under og etter kamp. 

 

ANDRE DUGNADER
Det er også noen litt større dugnader i løpet av året. Det er et rekelotterier i august/september, 1 mai turneringen og Meny Sebra Cup. Din jobb er å ta imot dugnadene fra styret i RIL og viderefordele disse blant dine foreldre.

 

LOTTERI
Generelt sett kan følgende sies om lotterier: Alle må selge ut alle loddene de får tildelt. Grunnen til dette er at medlemmene i klubben har via sin stemme på Årsmøtet gitt føringer for hva medlemskap skal koste samt hva RIL som klubb skal støtte av sportslig aktivitet. For å få dette regnestykket til å gå opp, må RIL ha flere inntekter enn de får via medlemskaps- og treningskontingenten. Og som nevnt tidligere skal ”byrdene” fordeles likt blant alle spillerne. Det vil igjen si at alle må selge ut loddene sine (eller kjøpe dem selv). Det har hendt at noen protesterer på dette, men entydig og klar informasjon om dette i forkant av sesongen samt om HVORFOR det er slik, pleier å hjelpe.

 Det er foreldrekontaktens oppgave å dele ut samt samle inn alle loddbøker/penger. Innbetaling/innlevering av loddsalg skal skje samlet pr. lag med tydelig merking av hvilket lag innbetalingen gjelder.

 SPONSOR – RILSHOP
Randesund IL har et TEAM Randesund  bestående av en rekke flotte sponsorer med Sparebanken Sør som hovedsponsor. De profileres bl.a på draktene og på RIL-kolleksjonen.  Dette og en mengde tøy og utstyr kan kjøpes hos G-Max i Sørlandsparken.

Det enkelte lag kan også ha egne sponsorer for sitt lag. Det er viktig at klubbens drakt- og sponsorreglement blir fulgt. Reglementet finner du her:  https://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Drakt-og-sponsorreglement.html Kontakt daglig leder i forkant dersom laget ønsker å benytte egne sponsorer.

INFORMASJONSARBEID
Da kommer vi inn på et annet viktig tema – informasjon. Vi anbefaler alle foreldrekontakter til å ha et par foreldremøter i året, hvor alle foreldre på laget blir kaldt inn. Det kan da gis generell informasjon, det kan drøftes sportslig satsing, hvilke turneringer/cup’er lagene kunne tenke seg å delta på, andre sosiale sammenkomster som kan binde laget sammen osv. Det er da foreldrekontakten som tar initiativet (gjerne i samråd med trener) til disse møtene og det bør sendes ut et lite referat i etterkant. Bruk gjerne klubbhuset til møter og samlinger. Booking av rom på klubbhuset gjøres ved henvendelse til RIL-kontoret.

For å gjøre din jobb som foreldrekontakt lettere er det lurt å lage en liste med oversikt over alle spillere, foreldre, mailadresser, mobilnummer osv. Fordel denne listen til alle foreldre / trenere / spillere. Ved henvendelse til klubbkontor kan du få tilsendt en liste med disse opplysningene.


SAMSPILL FORELDREKONTAKT / TRENER
Når det gjelder samspillet mellom foreldrekontakt og trener varierer dette fra lag til lag. Noen trenere ønsker å ta seg av noen praktiske oppgaver som for eksempel påmelding til turneringer. Ofte er treneren mor eller far til en av spillerne på laget, og han eller hun gjør da en dugnadsinnsats flere ganger ukentlig. Tommelfinger regelen er derfor at det er fornuftig å avlaste treneren så mye som mulig med det administrative.

Lapper / info som skal deles ut, påmelding til turneringer, innkalling til foreldremøte, dugnadsfordeling, forsikringer.  Uansett hva slags fordeling dere kommer frem til er det viktigste at ikke noe faller mellom to stoler samt at foreldrene vet hvem som gjør hva.

 

TURNERINGER – TURER
RIL Fotballgruppe dekker påmeldingsavgift for to turneringer/cup’er  pr. år og det kan velges mellom:

 • Sør Cup                                7-19 år
 • Trollcup   Gimletroll            13-19 år
 • Søgne Eat Move Sleep
 • Gimletroll Eat Move Sleep

 1. mai-turneringen og Meny Sebra cup er også kostnadsfrie for lagene.  

 

 Reiser - vi følger retningslinjer gitt av Norges Idrettsforbund og NFF 

 • 7-8 år             turneringer i kommunen
 • 9-10 år           turneringer i Agder/Telemark
 • 11-12 år         LKB Gistrup
 • 13-14 år         LKB Gistrup eller Nørhalne (begge turneringene i Aalborg)
 • 14 og eldre   Valgfri turnering i Norden
 • Utforbi Norden må godkjennes av styret og NFF Agder. 
 • Reiseinstruks – https://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Reiseinstruks.html

 Legg merke til bl.a. at liste over alle reisende skal i forkant sendes klubbkontor, og hvem det skal rapporteres til dersom det skjer ulykker eller lignende på tur.

  

INFORMASJON OM KAMPER
Informasjon om kamptidspunkt og sted finner du på laget hjemmeside og på www.fotball.no

FAIR PLAY

 NFF og Norsk Tipping har utarbeidet foreldrevettregler. Gjør disse kjent for alle rundt laget.

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter treneren kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

KOMPENSASJON
Som tidligere nevnt er RIL en foreldredrevet klubb og det gis ikke kompensasjon for trenerjobben.  Trenere/foreldrekontakt har for egne barn på laget fritak for treningsavgiften. Fritaket er begrenset til to fritak pr. lag. Dvs. to trenere, eller en trener og en foreldrekontakt.

 

SÆRLIGE HENSYN
Det er slik at noen familier har til tider særskilte behov, det kan være i forbindelse med anstrengt økonomi, språkvansker, kanskje noen ikke har bil, omsorgsdeling m.m. Da er oppgaven til foreldrekontakten å være den som forsøker å se løsninger. Ta kontakt med daglig leder på Ril kontoret eller noen i Fotballstyret - de har erfaringer på de fleste scenarioene.

 

POLITIATTEST
Alle ledere og trenere hos oss skal forevise gyldig politiattest i henhold til krav fra idrettsforbundet

I Randesund Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Se hjemmesiden for info og søknad  https://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Politiattest.html  .

 

KONTINGENTER OG TRENINGSAVGIFT   
RILs medlemskontingent sendes ut i slutten av januar/ begynnelsen av februar.

Fotballgruppa har egen treningsavgift i tillegg, og faktura for denne sendes ut i mars/april:

Treningsavgiftene er differensiert i forhold til alder. Se hjemmesiden for satsene til de ulike gruppene. https://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Medlemskap.html

Vi har ordninger for familier med lav eller liten betalingsevne. Ta kontakt med daglig leder dersom dere observerer at barn er på vei ut av klubb, eller ikke bebynner i klubben med bakgrunn i økonomi. Ingen skal stå igjen på kaia når båten går. RIL har flere ordninger for å løse dette. RIL ER TIL FOR ALLE SOM VIL.  

 • Treningsavgifter og kontingenter kan endres gjennom vedtak på årsmøtet i mars.

 

ANDRE OPPGAVER

-          bidra til å skape en positiv holdning til spillerne, laget og klubben

-          motivere foreldre til å stille opp

-          arrangere / invitere til eventuell avslutningsfest eller andre sosiale sammenkomster

 

Kalender

Januar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

12.03.2021
Påmelding IFO/FFO/HFO 2021/2022

00:00 - 23:55

Sukkevann Idrettsanlegg

08.12.2021
Covid 19 - Randesund IL

00:00 - 23:55

Sukkevannhallen

01.01.2022
Påmelding til serien 2022

00:00 - 23:55

NFF Agder