Meny

Innkalling til årlig møte i undergruppene 25. mars

Møtene i fotball, håndball, tennis og bordtennis avholdes på Teams torsdag 25. mars kl. 17.30 i forkant av årsmøte i hovedstyret som avholdes samme dag kl. 19.00  

2020-02-24
oysteinrandesund

 

Her finner du dokumentene for: 

Årlig møte fotball:              Årsberetning fotball 2020..pdf

Årlig møte håndball:         Årsberetning håndball mars 2021.pdf

Årlig møte tennis:             Arsmelding tennis 2020.pdf 

Årlig møte bordtennis:      Årlig møte bordtennis 2021..pdf

 

Hovedstyret avholder årsmøtet samme kveld kl. 1900. 

Her finner du sakspapirene for årsmøtet: Randesund Idrettslag Årsmelding 2020.pdf

 

Dagsorden 

1       Konstituering med valg av møteleder og sekretær

2             Årsberetning 2020

3             Regnskap 2020

4             Innkomne forslag

5             Fastsettelse av aktivitetsavgift

6             Budsjett 2021

7             Valg

  

Du finner hele lovnormen her:  https://randesundidrettslag.weborg.no/Hovedside/Sidemeny/Klubbens-lover-og-regler/Lovnorm.html 

Uttdrag fra lovnormen: 

§ 23 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. Side 11 av 12

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet. (3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.