Meny

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Innkalling til årlig møte i håndballgruppa OBS OBS ny dato torsdag 28. mai.

Møtet avholdes på RIL-huset torsdag 28. mai kl. 19.00 i forkant av årsmøte i hovedstyret som avholdes samme kveld kl. 20.00 

2020-02-24
oysteinrandesund

Du kan laste ned saksdokumentene her, årsmelding og regnskap her:  Årsberetning håndball - 2019.pdf

 

Dagsorden 

1       Konstituering med valg av møteleder og sekretær

2             Årsberetning 2019

3             Regnskap 2019

4             Innkomne forslag

5             Fastsettelse av aktivitetsavgift

6             Budsjett 2020

7             Valg

  

Du finner hele lovnormen her: https://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Lovnorm.html 

Utdrag fra lovnormen 

§ 23 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

c) Det årlige møtet skal:

i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning. 
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.