oysteinrandesund 2021-03-11 11:39:28

4. Juniorhåndball 7-11 år

4.1 Juniorhåndball 7-11 år
Randesund IL starter tilbud om håndball fra høsten i 2.trinn når barna er 7 år. Forut for dette har klubben tilbud om Knøttetrim og Barneidrett for de yngste barna. Klubbens fokus er å gi barna idrettsglede gjennom gode og trygge miljøer.

Lag i aldersgruppen 7-11 år har normalt kamptilbud i hhv. Miniring, Aktivitetsserie og interne RIL arrangementer. I tillegg kan lag delta på lokale cuper, hvor klubben betaler påmeldingsavgift. Klubben dekker også påmeldingsavgift for èn cup utenbys (ikke utenlands for denne aldersgruppe). De fleste cuper arrangeres fra klasse 9 år og oppover. I vår egen Dyreparken Håndballfestival kan 8 års lag delta i en klasse opp. Oversikt over aktuelle arrangementer finnes hos NHF region Sørvest.

4.1.1 Sportslige føringer for 7-11 års lagene
Alle barn skal ha det samme trenings- og kamptilbudet i Randesund IL. Alle skal spille tilnærmet like mye og på ulike posisjoner på banen. Det skal meldes på så mange lag som mulig ut fra lagets kapasitet og evne for å oppnå mye spilletid/ballkontakt og for å unngå mange innbyttere.

Aktiviteten skal være allsidig med vekt på lek med ball og utvikling av basisferdigheter. Barna skal lære seg å bli gode lagspillere, skryte av hverandre og å være en del av et inkluderende miljø preget av latter og smil.

4.1.2 Oppstart av nye lag (7 år)
Randesund IL arrangerer håndballens dag for elever på 1.trinn i januar hvert år. Arrangementet planlegges og gjennomføres av Juniorleder 7-11 sammen med klubbens Trenerkoordinator. Eldre spillere involveres gjerne som trenere/veiledere i denne forbindelse.

Målet med håndballens dag er å introdusere håndball for alle elevene på de fire barneskolene i klubbens nærområde. Barna spiller en miniturnering og foreldre/foresatte får informasjon om vårt håndballmiljø. Håndballens dag følges opp i løpet av vårsemesteret for å kartlegge interessen, og forberede oppstart av regulære håndballag fra høsten i 2. trinn. Randesund IL Håndball besøker også klubbens ulike barneidrettsgrupper for å informere bredest mulig om håndballtilbudet. Klubben har som mål å rekruttere nok barn til å stille lag for både gutter og jenter i alle fire skolekretser.

Som oppstart samles hele årskull til fellestrening i Sukkevannshallen i løpet av høsten. Øvrige treninger foregår normalt ved de respektive skolene. Trenerkoordinator fordeler treningstider i gymsal, bistår i oppstart av treninger, og etablerer trenerteam sammen med Juniorleder 7-11.

4.1.4 Miniring og Sportslig utvikling (7-8 år)
Før sesongstart meldes antall spillere pr årskull inn til klubbens Juniorleder 7-11 som koordinerer arbeidet med de yngste årskullene. Aldersgruppen 7- 8 år spiller med softballer, som fås av klubben ved sesongstart. Det er tilstrekkelig med en trening i uka for de yngste årskullene. Klubbens trenerkoordinator fordeler treningstider.

Kamptilbudet er i «Mini-ringer» med ca. fire runder i løpet av sesongen (nov-mars) med spill mot øvrige lokale klubber i Kristiansandsområdet. Tilbudet organiseres av klubbene sammen med NHF Region Sørvest. Kamper spilles på minibane (på tvers av vanlig bane) med fire spillere. Det skal ikke være resultattavle på Mini-ring arrangement (kun tidtaking).

Hovedfokus for treningsinnhold og sportslig utvikling i denne aldersgruppen er;

Forsvar:
- 0-4 forsvar (4 mot 4). Ballorientert.
- Fysisk kontakt og kollektiv forflytning

Angrep (på trening):
- Gjerne småspill og ikke på hel bane. Alle innom ballen
- Bruke matter, kjegler, søppeldunker etc. hvis vi ikke har mål.

Angrep (på kamp):
- Fokus på riktig plassering på banen (kantspillere ut på siden
- bredde, bakspillere holde avstand til forsvaret)
- Alle spiller på alle plasser
– også målvakt. Alle oppfordres til å skyte

Individuell ballbehandling:
- Basisferdigheter, kast/mottak, høy arm, stemfot, balanse, kast/mottak i fart
- Stusse/drible med begge hender, i fart, baklengs, sidelengs
- Gripe ballen/holde den ” i klypa”.

Fysisk:
- Fokus på koordinasjon (stige, benk etc.)
- Basisk kroppsbeherskelse, rulle kråke på matte etc.
- Balanseøvelser/benkeøvelser

Sosialt:
- Snakke om hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre på trening. Regler for laget.
- Køkultur. Alle må tåle å samarbeide med alle. Høre etter – være stille

4.1.6 Aktivitets serie og Sportslig utvikling (9-11 år)
Før sesongstart meldes antall spillere pr årskull inn til klubbens Juniorleder 7-11 som koordinerer arbeidet med de yngste årskullene. Det legges normalt opp til to treninger pr uke for denne aldersgruppen. Klubbens trenerkoordinator fordeler treningstider. Randesund IL Håndball ønsker å legge til rette for at hele årskull kan trene sammen i hhv. jente- og guttegrupper en til to ganger i måneden.

Kamptilbudet er i Aktivitets serien med ca. syv runder i løpet av sesongen (nov-mars) med spill mot øvrige lokale klubber i Kristiansandsområdet. Kampoppsett/terminlister settes opp av NHF Region Sørvest. Klasse 9 år spiller på minibane med fire spillere. Det gjør også klasse 10 år frem til jul, deretter er det overgang til stor bane og seks spillere med fast målvakt. Det anbefales at 10-åringene i løpet av høsten forbereder seg på spill på stor bane, ved å trene litt i hall på stor bane eller delta på cuper en årsklasse opp hvis gruppens spillere ellers er modne for dette. Det skal ikke være resultattavle i Aktivitets serien 9-10 år (kun tidtaking). I 11 –årsklassen er dette valgfritt

Hovedfokus for treningsinnhold og sportslig utvikling i denne aldersgruppen er;

Videreføring fra aldersgruppen 7-8 år, med gradvis utvikling og etter hvert forberedelse til overgang til stor bane

Forsvar:
- Takling 1 mot 1
- Returløp, snu seg tidlig og orientere seg

Angrep (på trening):
- Duellspill 1 mot 1
- Småspill i grupper, gjerne i overtall: 2 mot 1, 3 mot 2 osv.

Angrep (på kamp): (når vi begynner på stor bane halvveis i J/G 10)
- Kantinnløp og introduksjon av strekspill
- Mindre fokus på trekk/formasjoner og mer fokus på pådragsspill og ruller

Individuell ballbehandling:
- Introdusere og mestre 3 typer kast (støt, sirkel og pisk). 100 kast pr. trening
- Finte begge veier (kunne minst 2 finter). Sperrer og vendinger

Fysisk:
- Styrke med egen kroppsvekt, Skadeforebygging (knær, skuldre). Bruk appen www.skadefri.no

Sosialt:
- Fortsatt fokus på lagsregler og oppførsel
- Hvordan laget vil bli oppfattet utad – dvs. av dommere, andre lag etc.
- Tape og vinne med samme sinn 

4.1.7 Trenere for aldersgruppen 7-11 år
Randesund IL Håndball har besluttet at hvert lag skal ha en trener pr. 6 spillere og minst en foreldrekontakt pr. lag. Et lag kan ha flere trenere hvis dette er hensiktsmessig ut fra spillergruppa. Trener har fritak for betaling av treningsavgift for eget barn og er fritatt for dugnad under arrangementer. Betalings- og dugnadsfritak gis kun for en trener pr. seks spillere.

Som trener for denne aldersgruppen skal trenere ha startet trener-1 løpet, med fokus på de første modulene om barnehåndball.

Trenere for de yngste årsklassene kan finne gode tips til øvelser og gjennomføring av treningsøkter i RIL’s egen trenerhåndbok (www.randesundil.no) og på NHF’s sider. Klubbens trenerkoordinator bistår ved behov, og det oppfordres til at trenere på samme årskull deltar på fellestreninger nettopp for å lære (og lære bort).

Etter endt sesong gjennomføres felles trinnmøte for å evaluere spillergruppen, treningsutbytte, og for å vurdere endringer/tilpasninger i organiseringen før neste sesong. På evalueringsmøte deltar trenere, trinnansvarlig og klubbens trenerkoordinator.

4.1.8 Juniorleders årshjul (7-11 år)
Juniorleder 7-11 har ansvar for å følge opp aktiviteter gjennom sesongen som listet opp i årshjulet;

Tidspunkt  Oppgave Bistand fra 
Mai Oppfølging Håndballens Dag for å etablere nye J/G7 lag Trenerkoordinator
August Forberede og organisere miniring for nystartede lag i J/G8 år  
September Innmelding av antall spillere/lag for miniring til NHF region sørvest  
September Forberede og avholde oppstartsmøter med alle 7-11 års lag Trinnansvarlig
September Delta på NHF oppstartsmøte aktivitetserie og sørge for at alle lag stiller med en representant  
September Fordele hallansvar og dugnader for aktivitetserie høst Hoved foreldrekontakt
Oktober  Delta på NHF oppstartsmøte miniring og sørge for at alle lag får informasjon og legges til i riktige FB-grupper  
November  Påminne ansvarlig lag (J/G16) om Nissecup om planlegging/invitasjon  
November Innkalling/invitasjon til ulike miniringarrangement i Sukkevannhallen i nov-mars: invitasjon, påmelding, dugnadsfordeling og kampoppsett  
Desember Fordele hallansvar og dugnader for aktivitetsserien for våren hoved foreldrekontakt
Desember Nisscup arrangement 7-16 år  
Januar  Arrangere Håndballens dag for 1.trinn og sørge for at lag som skal bistå er informert og klare  Samarbeid trinnansvarlig og trenerkoordinator
Mars Sende ut info om medaljefest i april og sørge for at arrangørlag er informert Samarbeid trinnansvarlig og trenerkoordinator
Mars Delta på årsmøte i Randesund håndball   
Mars Påminne ansvarlig lag om Vaffelcup om planlegging og invitasjon  
Mars Oppfølging Håndballens dag med møte med foreldre i 1. trinn for oppstart av lag fra høsten av (2. trinn). Trenerkoordinator og leder barneidrett
Mars Påmelding til NHF region Sørvest for lag til aktivitetsserie – frist 01.05 Leder 
Mars/april Evalueringsmøter for lag 7-11 år i to grupper; miniring/aktivitetsserie   
April Vaffelcup arrangement for 7-8-år  
April Arrangere medaljefest for 7-11 års gruppa siste torsdag i april  

 

4.1.9 Helteprosjekt.
Håndballen i Randesund har et eget «Helteprosjekt» hvor eldre spillere i Randesund Håndball mellom 14-18 år bistår som trenere for lag i aldersgruppen 7-11 år samt i barneidretten. De eldre spillerne skal være forbilder for de yngre spillerne og i tillegg forstå at alle må bidra i klubben.
Trenerkoordinator er med og gi «heltene» veiledning og opplegg rundt trening, samt skape dialogen mellom trener og «helter». Dette prosjekt har Randesund Håndball skapt med tanke på rekruttering, skape relasjoner mellom spillere/spillere og trenere i klubben. Med «Helteprosjektet» er de eldste spillere i Randesund med til og skape en kultur som forankrer seg fra de eldste lag ned til de minste. Randesund IL har i tillegg samarbeidsavtaler med Vipers og KRS Topphåndball som også skal kunne bidra med trenerressurser/inspirasjonssamlinger.