oysteinrandesund 2021-03-12 08:54:44

4. Juniorhåndball 12-15 år

4.2 Juniorhåndball 12-15 år
For Juniorhåndball 12-15 år har Randesund IL Håndball et gradvis økende fokus på å bygge god treningskultur gjennom solide og robuste treningsgrupper og godt kvalifiserte trenere/ledere.

Lag i aldersgruppen 12-15 år har normalt kamptilbud gjennom NHF breddeserie (lokalt) og i Regionserie. I tillegg til interne RIL arrangementer beskrevet i kap. 3.3, kan lag også delta i lokale cuper, hvor klubben betaler påmeldingsavgift. Klubben dekker også påmeldingsavgift for inntil to cuper utenbys. I denne aldersgruppen kan også laget delta på cuper utenlands. Oversikt over aktuelle arrangementer finnes hos NHF region Sørvest. 

4.2.1 Sportslige føringer for 12-15 årslagene
Randesund IL Håndball ønsker å utvikle gode og trygge sosiale miljøer med en god treningskultur. Dette skal sikre at den enkelte spiller kan utvikle sine håndballferdigheter med bakgrunn i gode basisferdigheter, for å bli så gode som de selv vil.

Randesund IL Håndball ønsker å beholde flest mulig lengst mulig i håndballen, og at alle som vil skal få være med. I en aldersgruppe hvor frafallsproblematikk er en utfordring, ønsker klubben å tilrettelegge for differensierte tilbud ved behov, for å ivareta vår null-visjon for frafall.

4.2.2 Organisering av trinn/treningsgrupper
Alle spillere i Randesund IL Håndball skal i utgangspunktet ha tilgang til det samme trenings- og kamptilbudet gjennom klubben med mulighet til å trene minst tre håndballøkter pr. uke og hvor det er spillerens interesse og sportslig nivå som er bestemmende.

Vi mener allsidighet er positivt, og at deltagelse i andre idretter ikke skal være ekskluderende hvis man må redusere antall håndballøkter pr uke. Særlig tilstrebes et godt samarbeid med RIL Fotball.

RIL Håndball ønsker at hvert trinn sees på som en helhet i denne aldersgruppen, og i mindre grad deles inn etter skolekrets. Det er likevel størrelsen på respektive årskull og treningsgrupper som i hovedsak vil være avgjørende for organiseringen.

 • I de tilfeller hvor en treningsgruppe blir for stor, deles primært etter skolestrukturen som man har fra yngre lag (Strømme/Vardåsen og Dvergsnes/Kringsjå). -
 • I de tilfeller hvor en treningsgruppe blir for liten, vil en sammenslåing av ulike aldersgrupper være aktuelt.

RIL Håndball har som mål å organisere og gjennomføre treningsleir for aldersgruppen 12-15 år hver høst. Her kan det likevel være behov for eksempel for differensierte opplegg for hhv. 12-13 år og 14- 15 år. Trinnansvarlig skal sammen med Juniorleder 12-15 forsøke å tilrettelegge for dette.

4.2.3 Kampaktivitet og Sportslig utvikling 12-15 år
Organisering av kampaktiviteter i sesong for 12-15 år vil variere noe mellom de ulike årsklassene.

Aldersgruppe 12 år:

 • RIL melder på lag til seriespill lokalt i kategori øvet og/eller bredde. Ferdighetsmessig nivå og bredde på treningsgruppen vurderes i forkant av sesongen og før påmelding.
 • RIL stiller med flere lag i øvet hvis dette er mulig og hensiktsmessig.
 • Spillerne rullerer mellom lagene, slik at det ikke fremstår som faste lag i hhv. øvet og bredde, hverken på trening eller i kamp.

Aldersgruppe 13 og 14 år:

 • RIL melder på lag til seriespill lokalt i A-serie og/eller B-serie. Ferdighetsmessig nivå og bredde på treningsgruppen vurderes i forkant av sesongen og før påmelding.
 • RIL stiller med flere lag i A-serien hvis dette er mulig og hensiktsmessig.
 • Spillerne rullerer mellom lagene, slik at det ikke fremstår som faste A- og B-lag, hverken på trening eller i kamp, men det må forventes at et lag i A-serien samlet sett fremstår som sterkere enn et lag i B-serien.

Dette inneholder både viktige og vanskelige skjønnsmessige vurderinger. Randesund IL Håndball skal ikke spisse lag for å prestere i serie/cup, men skal samtidig gi et godt tilbud til både de som allerede har utviklet gode håndballferdigheter og de som ennå har noen steg igjen. Dersom trenere/ foreldrekontakter i et årskull er usikre bør klubb og trenerkoordinator konfereres.

Hvis en treningsgruppe er tilstrekkelig stor, kan den deles i «satsningslag» og «breddelag», basert på hvor mange ganger spillerne ønsker å trene pr uke. Det er altså interessen og ikke ferdighetsnivået som vil være avgjørende for en slik inndeling av lag.

Fra og med aldersgruppe J/G 13 kan klubben i enkelte turneringer (for eks. Peter Wessel), basere en laginndeling utfra sportslig/ferdighetsmessig nivå. Dette må gjøres kjent for spillere og foreldre i god tid før turneringen.

Randesund IL Håndball ønsker at lag primært deltar på utvalgte turneringer. Dette har sin bakgrunn i ønske om å styrke miljøet på tvers av spillergrupper, og som ledd i samarbeid med andre klubber.

Aldersgruppe 15 år: -

 • RIL melder på lag til lokal Breddeserie og til Regionserie. Ferdighetsmessig nivå og bredde på treningsgruppen vurderes i forkant av sesongen og før påmelding.
 • RIL har som målsetning å stille lag i Regionserien med sportslige ambisjoner/prioriteringer som kan innebære noe differensiert spilletid, basert på både interesse og ferdighetsnivå. Det skal likevel etterstrebes en felles treningsgruppe men med rullering mellom forskjellige kamptilbud.
 • Spillere i 15 årsklassen fra naboklubber kan melde overgang til Randesund IL så lenge dette gjøres i samråd med moderklubben. RIL skal også være positive til at spillere fra naboklubber vil hospitere på trening. Slike avgjørelser tas av Sportslig utvalg.

Hovedfokus for treningsinnhold og sportslig utvikling i denne aldersgruppen er;

Forsvar: 

 • Tekniske og taktiske ferdigheter i både nedgruppert og utgruppert forsvarsformasjon
 • Individuelle tekniske ferdigheter innen støting, takling og fotarbeid.

Angrep (på trening)

 • Kunne anvende grunnleggende håndballferdigheter som rulle-, overgangs- og kryssningsspill i enkle oppstartsbevegelser
 • Individuelle tekniske ferdigheter innen kast, skudd og fintebevegelser
 • Utvikle individuelle ferdigheter for å bruke dem i småspillvarianter

Angrep og forsvar (på kamp):

 • Kunne være bevist på sine arbeidsoppgaver, uavhengig om de er plass- eller spillerrelatert.
 • Spillerne må tildeles roller slik at de kan benytte det de er gode på OFTE i en kamp.

Individuell ballbehandling:

 • Utvikle ulike kast varianter, trikkskudd, pasninger bak rygg og nakke.
 • Kastteknikk som gjør det mulig med harde og presise pasninger

Fysisk:

 • Opplæring i løfteteknikk og prinsipper for styrketrening
 • Konkret plan for utholdenhetstrening, styrketrening, skadeforebyggendetrening, koordinasjon og spensttrening

Målvaktsrollen :

 • RIL har egne målvaktstreninger fra alderstrinn 12 år

Sosialt:

 • Lære gruppedynamikk slik at utøverne påvirker miljøet positivt og at det er lagets styrke.
 • Utvikle utøvere som løfter mentalt hverandre og har det "GØY" sammen

4.2.5 Trenere for aldersgruppen 12-15 år
Randesund IL Håndball har besluttet at hvert lag skal ha en trener pr. 6 spillere og en foreldrekontakt pr lag. Et lag kan ha flere trenere hvis dette er hensiktsmessig ut fra spillergruppa. Trener har fritak for betaling av treningsavgift for eget barn og er fritatt for dugnad under arrangementer. Betalingsog dugnadsfritak gir kun for en trener pr. seks spillere.

Etter endt sesong gjennomføres felles trinnmøte for å evaluere spillergruppen, treningsutbytte, og for å vurdere endringer/tilpasninger i organiseringen før neste sesong. På evalueringsmøte deltar trenere, trinnansvarlig og klubbens trenerkoordinator.

4.2.6 Juniorleders årshjul (12-15 år)
Juniorleder 12-15 har ansvar for å følge opp aktiviteter gjennom sesongen som listet opp i årshjulet;

Tidspunkt  Oppgave  Bistand fra 
April Avklare påmelding av lag til NHF region sørvest Daglig leder
Mai Evalueringmøte for lag 12-15 år med evalueringsrapport Trenerkoordinator
Mai Planlegge og avklare trenerbehov neste sesong Trenerkoordinator
August Møte med trenere/lagledere/foreldrekontakter   
August  Treningstider fastsettes  Trenerkoordinator
September  Infomøte med trenere og foreldrekontakter Trinnledere
September  Delta på NHF sitt oppstartsmøte  
September  Treningsleir 12-15 å  
September  Fellesturnering  
Desember Nattcup  
Desember Nissecup tredje juledag  
Mars  Årsberetning junior 12-15 år Daglig leder 
Mars Avklaringsmøte medaljefest junior 12-15. Sende ut info om medaljefest og fordele ansvar  
Mars Delta på årsmøte i Randesund håndball Sammen med styret
April Styremøte  Styret
April Kontinuerlig arbeid med trenerbehov Juniorleder
April Medaljefest arrangeres for 12 – 18 år siste uka i april Foreldrekontakter

4.2.7 Sosiale arrangementer og tiltak
For aldersgruppen 12-15 år oppfordres hvert trinn til å arbeide med sosiale arenaer på tvers i løpet av sesongen (jenter-gutter og evt hvis gruppen er delt). Aktuelle tiltak kan være fredagshåndball med pizzakveld (RIL fordeler datoer), nattcup, teambuilding, julebord, landskamper på storskjerm o.l. Målet er at spillerne skal bli bedre kjent med hverandre og skape trygge sosiale rammer i miljøet. Det vil også gjøre overganger, evt sammenslåing mv enklere, bygge samhold og redusere frafall ifra idretten i ungdomsskolealderen. Trenere og foreldrekontakter på trinnet har et ansvar for dette.