Innkalling til årlig møte i fotballgruppa torsdag 28. mars. kl 1800

Møtet avholdes på RIL-huset torsdag 28. mars kl. 18.00 i forkant av årsmøte i hovedstyret som avholdes samme dag kl. 20.00  

2019-02-28
oysteinrandesund

Forslag til årlig møte må sendes leder Sten Pedersen senest to uker før møtet. Sakspapirer gjøres tilgjengelig på nettet senest en uke før møtet. 

 

Dagsorden 

1       Konstituering med valg av møteleder og sekretær

2             Årsberetning 2017

3             Regnskap 2017

4             Innkomne forslag

5             Fastsettelse av aktivitetsavgift

6             Budsjett 2018

7             Valg

 

 

 

 

 

 

Fra lovnormen paragraf 19 (3) 

Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

c) Det årlige møtet skal:

i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning. 
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.