Innkalling til årsmøte i Randesund IL tirsdag 20. mars kl. 2000 på RIL-huset

Her finner du dagsorden og årsmelding med regnskaper. I forkant av møtet vil undergruppene avholder årlig møte samme dag kl. 1800 (se innkalling på hjemmesiden under den enkelte gruppen). 

 2018-02-01
oysteinrandesund

Hele årsmeldingen med regnskap kan du laste ned her: 

rsmelding 2017.pdf

 

Dagsorden:

                       

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger med innkomne saker, fastsettelse av treningsavgift, regnskap og budsjett etc.

- Årsmelding håndball

- Årsmelding fotball

- Årsmelding bordtennis

- Årsmelding tennis

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

11. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder

    b) 4 styremedlemmer, 1 varamedlem og en representant for hver av undergruppene.

-          leder av undergrupper tiltrer styret med fulle rettigheter og har vararepresentanter fra sine respektive gruppestyrer

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

    d) Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

 

 

Fra vedtatt lovnorm: 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 13     Årsmøtet

 

(1)        Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned[1].

 

(2)        Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

(3)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)       Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§ 14     Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

§ 15     Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal[2]:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.[3]                                                                                                                               

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.[4]

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[5]

10. Foreta følgende valg:[6]

a)      Leder og nestleder

b)      4 styremedlem og 2 varamedlem[7]

c)      Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)      To revisorer.[8]

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)       Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.[1] Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.

[2] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[3] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

[4] Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

[5] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[6] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[7] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.

[8] Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»