VÅKN OPP IDRETTSFOLK I NYE KRISTIANSAND

– HINDRE ØDELEGGELSE AV IDRETTSETATEN.

2018-10-09
oysteinrandesund

I Nye Kristiansand er dagens idrettsetat foreslått nedlagt og erstattes med

  Idrettshaller overføres til Kristiansand Eiendom

  Fotballbaner og utendørsanlegg overføres til parkvesenet.

  Enkeltstillinger innen fagområdet idrett blir nå felles med øvrig kultur innen teater, sang, musikk og billedkunst.

 

Vi er oppriktig bekymret for at all idrettskompetanse over tid smuldres bort og samspillet mellom kommune og frivilligheten forsvinner.

 Hvorfor endre noe som fungerer bra. Byer og kommuner vi kan sammenligne oss med ser til Kristiansand og ønsker å kopiere vår modell med egen idrettsetat. Kristiansand har iflg. Norsk idrettsindeks for 2016 (ref. Telemarkforskning) best anleggskapasitet pr innbygger. I følge Kostra-rapportering til Staten har Kristiansand den mest effektive driftsform innen idrett. Idrettsetaten har en stor del av æren for dette.

Alle idrettslag er best tjent med et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune. Frivilligheten føler et eierskap til sine anlegg. Det er for oss svært viktig å forholde seg til en Idrettsetat enn til mange forskjellige instanser innen kommunen.

Frivillighet og «følt eierskap» i samspill med en velfungerende idrettsetat er avgjørende for at barn og ungdom fortsatt skal få de beste oppvekstsvilkår i Norges idrettsby nr. 1.

Det er Fellesnemnda som foreslår ny organisering. Dette kan nå politikerne legge føringer for. Idretten, frivilligheten, Idrettsrådene i Kristiansand, Søgne og Songdalen har et sterkt ønske om at dagens ordning opprettholdes.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer i byens 146 idrettsklubber til å be politikerne i sine områder om å omgjøre splittingen av idrettsetaten.

 

Her kan du se alle 31 politikerne som skal avgjøre fremtiden for idretten i Kristiansand 

Sammenslåing av kommuneadministrasjonene i Søgne, Songdalen og Kristiansand er administrativt tillagt kommende rådmann Camilla Dunsæt å lede innen Fellesnemnda for opprettelsen av Nye Kristiansand. Imidlertid foreslo varaordfører Jørgen Kristiansen at fremtiden for idrettsetaten skal politisk behandles 30. oktober i Fellesnemnda, og ble støttet av AP, Venstre, SV, KrF og Miljø, og dermed var det flertall for forslaget. Følgende 31 politikere avgjør om man får beholde dagens idrettsetat: Astrid M. Hilde, Aslaug Bakke, Bjørn Egeli, Egel Terkelsen, Tom E. Løchen, Jack Andersen, Torfinn Kleivseth, Per Kjær, Arild E. Berge - alle Søgne, Johny Greibesland, Jan E. Tønnesland, Kjetil Aasen, Monika Hagen, Ida Grødum, Terje Imeland, Arild Birkenes, - alle Sogndalen, Harald Furre, Renate Hægeland, Vegard K. Møller Launes, Lisbeth Andersen, Jørgen Kristiansen, Gret Kvelland Skaara, Tove C. Welle Haugland, Stian Storbukås, Mette Gundersen, Trond H. Blattmann, Åse Løvdal, Abdullahi M. Alason, Ivar Bergundhaugen, Mira Svartnes Thorsen, Andreas Landmark – alle Kristiansand.

 

KONTAKT POLITIKERNE FOR Å HINDRE ØDELEGGELSE AV IDRETTETATEN.

Aksjonskomitén for å redde idrettsetaten.   

Geir Torstensen       Jon Fjeld         Arne Hjelmeseter       Øystein Konradsen       Arvid Kvanes          

Idrettrådene i h.h.v. Kristiansand, Søgne og Sogndalen    Randesund IL             Kristiansand IF