Innkalling til årsmøte i Randesund IL

Det innkalles til årsmøte torsdag 25. mars kl 19.00. Det avholdes årlig møte i undergruppene kl. 17.30 

2021-02-23
oysteinrandesund

Saksdokumenter 

Alle medlemmer har fått tilsendt link for påmelding. Påmeldingen er åpen frem til møtet starter. 

Årsmøtet i RIL:  Randesund Idrettslag Årsmelding 2020..pdf

 

Årlig møte i undergruppene

Fotball:               Årsberetning fotball 2020..pdf
Håndball:            Årsberetning håndball mars 2021.pdf
Tennis:                Arsmelding tennis 2020.pdf
Bordtennis:         Årlig møte bordtennis 2021..pdf

 

 

Lovutvalget i NIF har i år gitt idrettslag anledning til å avholde årsmøtene digitalt. Hovedstyret har bestemt at årsmøtet skal avholdes digitalt dersom Covid-19 anbefalingene ikke tillater ordinært møte på RIL-huset. 

Vi oppfordrer flest mulig til å delta. Link til å delta vil bli gjort kjent her i god tid før møtet. Du kan lese mer om hvordan avholde møte her

Saker som ønskes behandlet må sendes til klubbkontor@randesundil.no eller direkte til styreleder Harald Aabel haa@sixt.no innen 11. mars. 

Fullstendig saksliste med årsmeldingen/regnskap/budsjett, samt innkomne saker og nødvendige saksdokumenter blir lagt ut på denne side sendes en uke før møtet. 

Lovnormen § 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1)    For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

 

Dagsorden:                 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent
  3. Velge protokollfører(e)
  4. Veldge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne innkallingen 
  6. Godkjenne sakslisten 
  7. Godkjenne forretningsorden
  8. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger med innkomne saker, fastsettelse av treningsavgift og budsjett. 

- Årsmelding håndball

- Årsmelding fotball

- Årsmelding bordtennis

- Årsmelding tennis

     9. Behanlde idrettslagest regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
   10. Behandle forslag og saker 
   11. Fastsette medlemskontingent. Fullmakt til undergruppene for fastsettelse av treningsavgift
   12. Vedta idrettslagets budsjett 
   13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
   14. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder. 4 styremedlemmer, 1 varamedlem og en representant for hver av undergruppene.
         -          leder av undergrupper tiltrer styret med fulle rettigheter og har vararepresentanter fra sine respektive gruppestyrer
    b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem 
    c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne                          representantene.
    d) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem
    e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

  15. Engasjere revisor til å revidere iddrettlagets regnskap 

 Styreleder Harald Aabel haa@sixt.no 

I forkant vil det bli avholdt årlige møter i undergruppene samme dag kl. 17.30 

Du finner hele lovnormen her: Randesund IL 

Lovnormen omtaler bl.a. om medlemskap, hvem som har stemmrett og valgbarhet, gjennomføring av årsmøtet, undergrupper og økonomi.