Aktiviteter

12.03.2021
Påmelding IFO/FFO/HFO 2021/2022

00:00 - 23:55

Sukkevann Idrettsanlegg

Meny

Medlemskontingent og treningsavgift - priser

Kontingent
Alle medlemmer må betale en medlemskontingent til RIL.  Det åpnes for betaling av Medlemskontingenten i januar. Medlemmer får tilsendet en epost når det er åpnet for betaling av kontingent/treningsavgift eller endre typer påmelding/avgift. Da kan man klikke på linken i mailen slik at man kommer direkte inn på aktuell side. Medlemmer kan også logge seg inn på sin profil via hjemmesiden klikke her for å gå til login medlem .

Ved første gangs pålogging trykk "glemt passord" og etterfulgt av e-post adressen du ønsker det tilsendt til. Dersom e-posten er identisk med e-postadressen som er registrert hos oss, vil du få tilsendt brukernavn og passord. Dersom du får utfordringer så kontakt klubbkontor@randesundil.no

Pris kontingent for 2021 er som følger: 

  Enkeltmedlem Støttemedlem Leder/Trener Æresmedlem
Medlemskontingent kr 750,- kr. 400,- kr.100,- kr. 0,- 

 

 

 

Kontingenten er betaling for medlemskap i klubben og har vært uendret i perioden 2011-2019 hvor prisen var kr. 900,- for enkeltmedlemmer og kr. 1500,- for familie. 

NIF stiller krav til at medlemskap skal være personlig. Familiemedlemskap er derfor ikke lenger mulig. Årsmøtet 2020 vedtok nye satser for 2021 og prisen for medlemskap er redusert fra kr. 900,- til kr. 750,-. Ordningen med familiemedlemskap er nå opphørt. 

Kontingenten går til å dekke klubbens utgifter som eiendomskostnader, strøm, lønn, administrasjon, forsikringer og overføringer av midler til de ulike gruppene.

I hht. regler fra Norges Idrettsforbund er medlemskap først gyldig når medlemskapet er betalt.  

Det er i RIL ikke fritak for betaling av medlemskontingenten. Alle som har et verv i klubben må også være medlemmer.
Dersom foreldre er engasjert som trener/styremedlem/foreldrekontakt gjelder følgende fritak for betaling av treningsavgift (ikke kontingent): 

-       Hovedstyrets medlemmer: Fritak for treningsavgit til alle egne barn i alle grupper
-       Gruppestyre medlemmer: Fritak for treningsavgift alle egne barn i den gruppe man er styremedlem i
-       Trener – oppmenn – foreldrekontakt: Alle barn på det laget man er engasjert i. Eller 1 barn på annet lag om man ikke har andre fritak. Det er dog begrenset til maksimum fritak for to ledere pr. lag. (dvs to trenere evt. en trener og en foreldrekontakt) Fritaket gjelder ikke trenere som mottar godtgjørelse. På knøttetrim og barneidrett dekkes 1 trener pr 6 barn

 

 

Treningsavgift

I tillegg til kontingent betaler det enkelte medlem en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften åpner for betaling i forbindelse med oppstart av den enkelte aktivitet.  
Treningsavgiften blir benyttet til å betale leie haller/baner, kampavvikling/dommere, avgifter til krets, utstyr, brøyting, deltakelse i cup, internturneringer, lønn etc.  

Fotball  7-8 år  9-10 år  11-12 år  13-16 år  
Treningsavgift  kr. 400,- Kr. 880,-  Kr. 1045,-  Kr. 1260,-   
Lisens NFF        kr.   110,-   

I fotball er alle spillere opp til 12 år forsikret gjennom barneforsikring til Norges Idrettsforbund. 

Fotball Junior A Junior B/C Senior A Senior B Senior Dame
Treningsavgift kr.   2090,- kr.   1540,- kr. 2475,- kr.  1760,- kr.  2145,-
Lisens NFF  kr. 110,- kr. 110,-  kr. 110,- kr. 110,-  kr. 110,-
Håndball 7-8 år 9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17+ år Senior B-lag
Treningsavgift kr. 400,- kr. 800,- kr. 950,-  kr.   1150,- kr. 1250,- kr.  1650,- kr.   750,-
        + lisens + lisens + lisens + lisens

I håndball er den enkelte spiller, fra og med 1. januar det året spilleren fyller 13 år, ansvarlig for å betale lisens/forsikring. Se regler og fremgangsmåte på håndballforbundets sider. http://www.handball.no/p1.asp?p=1818 .  Vær obs på at man må bruke korrekt KID og kontonummer for å få lisensen.

Bordtennis treningsavgift kr. 1.000,-
Tennis treningsavgift
Opp av Go'stolen kr. 540,- pr. halvår

 

Barneidrett 1. klasse kr. 500,- **
Barneidrett 2. klasse kr. 300,-  
Knøttetrim * kr. 250,- *

 *For knøttetrim kreves det ikke enkeltmedlemskap/familiemedlemskap 

** Ved deltakelse i barneidretten (kr. 500) får man fritak for treningsavgift (kr. 800) første sesong i fotball og treningsavgift (kr. 800) første sesong i håndball. 

 Dugnad 

Som i alle andre idrettslag og frivillige organisasjoner er klubben avhengig av hjelp fra foreldre og spillere. Medlemskap i RIL innebærer også at man må ta sitt ansvar for at våre barn skal ha en sportslig og sosial god opplevelse. RIL er arrangør av Meny-Sebra-cup og Dyreparken Håndballfestival. Det forventes at man setter av tid til minimum en av disse turneringene. De avholdes hvert år, siste helg i august og første helg i september.

I tillegg gjennomføres det flere lotterier/salgskampanjer gjennom året. Dersom man har fler enn to barn i klubben skal familiens innsats her begrenses til maksimum to loddbøker pr. lotteri. 

Minner om lovnormens §6 punkt (6)

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

I tillegg betaler det enkelte medlem en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften åpner for betaling i forbindelse med oppstart av den enkelte aktivitet.  
Treningsavgiften blir benyttet til å betale leie haller/baner, kampavvikling/dommere, avgifter til krets, utstyr, brøyting, deltakelse i cup, internturneringer, lønn etc.