Aktiviteter

12.03.2021
Påmelding IFO/FFO/HFO 2021/2022

00:00 - 23:55

Sukkevann Idrettsanlegg

Meny

oysteinrandesund 2018-02-27 09:03:01

Treningsavgift - priser

Treningsavgift

I tillegg til kontingent betaler det enkelte medlem en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften åpner for betaling i forbindelse med oppstart av den enkelte aktivitet.  
Treningsavgiften blir benyttet til å betale leie haller/baner, kampavvikling/dommere, avgifter til krets, utstyr, brøyting, deltakelse i cup, internturneringer, lønn etc.  

Fotball  7-8 år 9-10 år  11-12 år  13-14 år 15-16 år
Treningsavgift  kr. 400,- Kr. 880,-  Kr. 1045,-  Kr. 1260,-  kr. 1260,- 
Tillegg utviklingslag       kr. 500,-  kr. 500,- 

I fotball er alle spillere på aldersbestemte lag forsikret. Årsmøtet vedtok 2018 at utviklingslagene økes med kr. 500,- 

Fotball Junior A Junior B/C Senior A Senior B Senior Dame
Treningsavgift kr.   2090,- kr.   1540,- kr. 2475,- kr.  1760,- kr.   2145,-
Håndball 8-9 år  10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17+ år Senior B-lag
Treningsavgift kr. 400,-  kr. 800,- kr. 950,-  kr.   1150,- kr. 1250,- kr.  1650,- kr.   750,-
        + lisens + lisens + lisens + lisens

I håndball er den enkelte spiller, fra og med 1. januar det året spilleren fyller 13 år, ansvarlig for å betale lisens/forsikring. Se regler og fremgangsmåte på håndballforbundets sider. http://www.handball.no/p1.asp?p=1818 .  Vær obs på at man må bruke korrekt KID og kontonummer for å få lisensen.

Bordtennis treningsavgift kr. 1.000,-
Tennis treningsavgift
Familiemedlemskap kr. 1.500,- 
Seniormedlemskap kr. 1.000,- 
Juniormedlemskap kr. 450,- 
Opp av Go'stolen kr. 540,- pr. halvår

 

Barneidrett 1. klasse kr. 500,- 
Barneidrett 2. klasse   
Knøttetrim * kr. 250,- *

 For knøttetrim kreves det ikke enkeltmedlemskap/familiemedlemskap 

 Dugnad 

Som i alle andre idrettslag og frivillige organisasjoner er klubben avhengig av hjelp fra foreldre og spillere. Medlemskap i RIL innebærer også at man må ta sitt ansvar for at våre barn skal ha en sportslig og sosial god opplevelse. RIL er arrangør av Meny-Sebra-cup og Dyreparken Håndballfestival. Det forventes at man setter av tid til minimum en av disse turneringene. De avholdes hvert år, siste helg i august og første helg i september.

I tillegg gjennomføres det flere lotterier/salgskampanjer gjennom året. Dersom man har fler enn to barn i klubben skal familiens innsats her begrenses til maksimum to loddbøker pr. lotteri. 

Laila Randesund 2016-10-27 14:07:24

Betingelser for betaling av medlems- og treningsavgifter

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Randesund Idrettslag (organisasjonsnummer 975 689 557; "RIL") gjennom RILs nettside randesundidrettslag.weborg.no.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for RIL fremkommer av tabell inntatt på RILs nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningskontingenter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos RIL, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i RIL med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i RIL innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos RIL etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til RIL.
Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmet/kunden også velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene

RIL forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.